Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO oraz zgodnie z z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, E-bike stuff Marek Kardasz (www.ebikestuff.eu) chroni dane osobowe Użytkowników (Klientów), w sposób określony w powyższych przepisach.

Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu, jak również określa zasady korzystania z plików „cookies“ i zawiera informacje o uprawnieniach użytkowników w zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

E-bike stuff Marek Kardasz, adres: ul. Sosnowa 16, 16-010 Nowodworce, NIP: 5422418233, REGON: 386250835, e-mail: info@ebikestuff.eu , www.ebikestuff.eu

II. Rodzaj gromadzonych danych osobowych:

Dane, które przetwarzamy to są wyłącznie dane zwykłe (art. 6 RODO), t.j.:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania (siedziby),

c) numer telefonu,

d) adres e-mail.

E-bike stuff Marek Kardasz nigdy nie zwraca się do Użytkowników o udostępnienie loginu lub hasła.

III. Cel gromadzenia danych osobowych:

Dane są gromadzone i przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz ewentualnie realizacji roszczeń wynikających z umowy sprzedaży (np. gwarancja). Dane osobowe, podawane nam przez Kupującego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu tzn. że dane uzyskane od klientów serwisu nie są przekazywane, sprzedawane, udostępniane osobom, firmom ani organizacjom trzecim. Służą one tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia oraz komunikacji pomiędzy firmą a Klientem, a gromadzone dane są tylko takie, które są niezbędne do wykonania umowy.

IV. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane są przechowywane przez okres, w którym strony mogą dochodzić roszczeń wynikających z przepisów prawa. Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży lub upływu terminów z tytułu rękojmi. Część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów, celem realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i rachunkowego. Ponadto dane osób, które założyły „konto“ w sklepie internetowym są przechowywane do czasu żądania klienta wykreślenia jego danych. W takim przypadku dane klienta gromadzone w zbiorze „konta“ usuwane są niezwłocznie.

Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń. W przypadku, gdy Klient nie dokonał zakupu pomimo udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ani nie założył konta użytkownika, jak również nie prowadzi korespondencji z Administratorem, dane osobowe są usuwane automatycznie i niezwłocznie.

V. Podstawa do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych:

Aby złożyć zamówienie i/lub skorzystać z niektórych dodatkowych funkcjonalności witryny, niezbędne jest podanie imienia oraz nazwiska, a także adresu wysyłkowego, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Warunkiem realizacji zamówienia jest potwierdzenie odrębnym przyciskiem wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych oraz potwierdzenie zapoznania się z polityką prywatności, w tym polityką „cookies“. W przypadku braku udzielenia przez Państwa wyraźnej zgody poprzez potwierdzenie ww. przyciskiem Administrator nie zapisuje danych osobowych, a więc nie gromadzi i nie przetwarza Państwa danych. Użytkownik potwierdza jednocześnie ukończenie 16 roku życia.

Odnośnik do polityki prywatności w tym polityki cookies jest umieszczony w sąsiedztwie przycisku potwierdzającego wyrażenie zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych. Ma to na celu ułatwienie szybkiego zapoznania się z celem i warunkami udzielenia zgody.
Ponadto każdy użytkownik, który decyduje się na zakupy na stronie
www.ebikestuff.eu posiada możliwość założenia własnego konta. Posiadanie własnego konta w sklepie internetowym umożliwia przy kolejnych zakupach pominięcie "kroku" związanego z wpisywaniem danych osobowych lub firmy Kupującego. Istnieje możliwość skasowania konta na życzenie użytkownika, a także zmiana danych. Aby tego dokonać użytkownik wysyła maila na adres: info@ebikestuff.eu z prośbą o usunięcie danych lub zmianę danych. Administrator danych dokonuje tego niezwłocznie.
Zakładając konto użytkownika Klient również wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych oraz zapoznania się z polityką prywatności, w tym polityką „cookies“. Dane, które przekazuje klient są jedynym źródłem pozyskania danych osobowych przez Administratora.

VI. Potencjalni odbiorcy danych osobowych klienta:

Osobami, które będą zapoznawały się i przetwarzały Państwa dane osobowe będą: nasi pracownicy i współpracownicy (np. firmy kurierskie, księgowość), podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. organy administracji skarbowej), oraz podmioty umożliwiające obsługę techniczną sklepu, np. Google Analitycs, a w przypadku sporów również kancelarie prawne.

W przypadku gdy skorzystają Państwo ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie, na podstawie odrębnej umowy o przetwarzaniu danych osobowych.
Wybrane firmy są zobligowane do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa i jedynie do celów realizacji zamówienia. Administrator zapewnia Klientowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Administrator nie przekazuje danych do odbiorcy w państwie trzecim (poza UE) lub organizacji międzynarodowych.

VII. Polityka „cookies“:

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu E-bike stuff Marek Kardasz z siedzibą pod adresem ul. gen. Wł. Andersa 40d, 15-113 Białystok

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) prowadzenia anonimowych statystyk (za pomocą Google Analytics)

b) poprawienia wygody korzystania z serwisu

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające śledzenie ruchu na witrynie za pomocą Google Analytics (polityka prywatności google);

b) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. wyświetlenie banneru powitalnego, tylko przy pierwszej wizycie na stronie;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

VIII. Standardy techniczne:

Transfer danych Klienta odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL z zastosowaniem 256 bitowego klucza. Przekaz zaszyfrowanych danych jest sprawdzany przez przedstawienie zaszyfrowanych kluczy ew. symboli kluczy w dolnym pasku stanu przeglądarki.

IX. Uprawnienia użytkownika w związku z udostępnieniem danych osobowych

Każdy użytkownik ma prawo do wglądu i poprawienia swoich danych osobowych zgromadzonych przez Administratora (np. poprzez kontakt z nami za pomocą e-maila, listownie lub telefonicznie).
Klient może również przetworzenia jego danych osobowych w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i przesłanie w tym formacie innemu Administratorowi.
Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż służą one udokumentowaniu sprzedaży, a tym samym są one częścią rachunku lub faktury, chyba że przepisy prawa zezwalają na korektę danych będących podstawą do wystawienia faktury. Dane są jednakże usuwane automatycznie po okresie wskazanym w pkt. 4.

W celu realizacji jego uprawnienia Administrator w każdym momencie umożliwia Klientowi dostęp do jego danych osobowych, sprostowanie jego danych osobowych, żądanie usunięcia jego danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Powyższe uprawnienia Klient realizuje poprzez wysłanie odwołania, sprzeciwu, sprostowania lub innego żądania w zakresie przetwarzania danych w formie wiadomości e-mail na dedykowany adres do administratora danych osobowych: info@ebikestuff.eu

Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić w drodze przesłania wniosku e-mail na adres: info@ebikestuff.eu

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wobec czynności dokonanych przez Administratora przed cofnięciem zgody.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@ebikestuff.eu

X. Prawo do odwołania:

Administrator informuje ponadto, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez Administratora Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).