REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Klient składając zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego E-bike stuff Marek Kardasz na stronie www.ebikestuff.eu ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu, którego treść jest udostępniona na stronie www.ebikestuff.eu

I. Informacje ogólne:

1. Właścicielem sklepu jest:

E-bike stuff Marek Kardasz, adres: ul. Sosnowa 16, 16-010 Nowodworce, NIP: 5422418233, REGON: 386250835.

2. Adres do korespondencji, zwrotów, gwarancji:

E-bike stuff Marek Kardasz, adres: ul gen. Władysława Andersa 40 D, 15-113 Białystok,

mail: info@ebikestuff.eu

II. Rejestracja i ochrona danych osobowych:

1. Rejestrując się na stronie www.ebikestuff.eu klient zostanie poproszony o podanie swoich danych poprzez wypełnienie właściwego formularza.

2. Każdy klient ma prawo do wglądu w swoje dane, sklep umożliwia ich zmianę, modyfikację lub usunięcie.

3. Rejestrując się klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu jedynie dla potrzeb realizacji składanych na poprzez sklep internetowy www.ebikestuff.eu zamówień, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1781, t.j. ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych (dalej, jako „Rozporządzenie RODO”).

III. Zasady zamawiania

1. Zamówienia można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez 24h na dobę w każdym dniu tygodnia. Realizacja zamówień oraz rozpatrywanie reklamacji odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

2. Minimalna wartość zamówienia wynosi 44,99 zł (bez kosztów dostawy).

3. Korespondencja pomiędzy klientem a sklepem odbywa się za pomocą poczty elektronicznej z adresu: info@ebikestuff.eu

4. Klient zobowiązany jest podać w formularzu zamówienia adres poczty internetowej, na który zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

5. W przypadku trudności z dostarczeniem korespondencji na wskazany przez klienta adres mailowy, korespondencja sprzedającego wysłana na mailowy zwrotny jest uważana za doręczoną klientowi, pod warunkiem, że ten potwierdzi jej otrzymanie. Brak odpowiedzi przez okres 14 dni od dnia złożenia zamówienia jest uznany za anulowanie zamówienia.

6. W przypadku braku możliwości sprawdzenia lub skorygowania zamówień budzących wątpliwość lub zawierających niekompletne dane, nie zostaną one zrealizowane. O odmowie realizacji zamówienia klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną, zgodnie z zasadami podanymi w powyższym ustępie. Oświadczenie o odmowie przyjęcia zamówienia zostanie przesłane wraz ze zwrotem otrzymanej od konsumenta sumy pieniężnej, na wskazane konto lub na konto, z którego dokonano przelewu.

7. Klient ma możliwość zmiany, korygowania oraz anulowania złożonego i potwierdzonego zamówienia, wysyłając e-maila na adres: info@ebikestuff.eu nie później, niż do momentu wysłania towaru. Postanowienie nie narusza przepisów dotyczących prawa do odstąpienia od umowy od umów zawieranych na odległość.

8. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Informacje o podanych cenach obowiązują w chwili składania zamówienia do czasu jego realizacji i w tym czasie nie ulegną zmianie.

9. Na życzenie klienta firma wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać dane firmy niezbędne do wystawienia faktury.

10. W przypadku sklepu internetowego termin wystawienia dokumentu sprzedaży jest zależny od zaksięgowania wpłaty nabywcy na koncie sprzedającego. Jeżeli nastąpiła ona przed wysyłką towaru, to jako datę wystawienia dokumentu należy przyjąć dzień wpłynięcia sumy na konto sprzedawcy.

11. Jeśli jest nim faktura, przedsiębiorca może to zrobić najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca.

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów prawa od 01.01.2020r., odnośnie wystawiania FV do paragonu, informujemy iż:

"Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca, który dokona zakupu na podstawie paragonu, będzie mógł żądać wystawienia faktury do tego paragonu, ale tylko wówczas gdy paragon będzie zawierał jego NIP. W przeciwnym wypadku sprzedawca nie będzie miał prawa wystawić faktury, a tym samym osoba prowadząca działalność straci możliwość rozliczenia zakupu w kosztach firmowych."

Jeżeli zatem Kupujący dokonujący zakupu na paragon, przy składaniu zamówienia, w odpowiednim polu nie poda swojego nr NIP, to w przyszłości nie będzie mógł poprosić o wystawienie FV do tego paragonu.

12. Aby Sprzedający mógł dokonać wystawienia FV do paragonu, Kupujący w terminie do 14 dni od daty zakupu ma obowiązek odesłania ORYGINAŁU paragonu na adres: E-bike stuff Marek Kardasz, adres: ul gen. Władysława Andersa 40 D, 15-113 Białystok.

13. Bez otrzymania przez Sprzedającego od Kupującego ORYGINAŁU paragonu w ustawowym czasie, wystawienie do niego FV będzie niemożliwe.

14. Sprzedający nie przyjmuje skanów, ani zdjęć paragonów, w związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez Ustawodawcę.

15. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów. Po naciśnięciu przycisku "Zamawiam" nie ma możliwości zmiany oraz łączenia zamówień. Jedno zamówienie równa się jedna wysyłka.

IV. Realizacja zamówienia, wysyłka i zapłata:

1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

2. Koszt przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej ponosi Kupujący chyba, że sklep nie poinformuje konsumenta o kosztach przesyłki zgodnie z poniższymi przepisami regulaminu oraz przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134, t.j. ze zm., dalej jako ustawa o prawach konsumenta).

3. Wysokość kosztów przesyłki wynika ze stawek stosowanych przez firmę kurierską.

4. Sklep wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.

5. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany jako adres dostawy w formularzu zamówienia.

6. Termin wysyłki zamówionych towarów na terenie Polski wynosi do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym. Poza granicami Polski wg informacji podanej przy wyborze dostawy do określonego Państwa.

7. Formą uregulowania należności jest:

a) przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego. Numer rachunku bankowego do przedpłaty zostanie przesłany na wskazany przez klienta adres e-mail (podany w zamówieniu) po uprzednim sprawdzeniu dostępności towaru i potwierdzeniu jego dostępności. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

b) przedpłata za pośrednictwem platformy płatniczej: Przelewy24 - w przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro Spółka Akcyjna.

8. Operatorem kart płatniczych Przelewy24 jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

9. Informacje o których mowa w par. 6 ust. 9-10 sklep udziela przy wykorzystaniu wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy z dnia 20 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

10. Sklep www.ebikestuff.eu zapewnia, że konsument przed potwierdzeniem złożenia zamówienia zostanie uprzedzony o obowiązku zapłaty za dostarczony towar, poprzez wskazanie na przycisku z funkcją potwierdzenia złożenia.

11. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu sklepu i polityki prywatności przez Kupującego.

12. Sklep www.ebikestuff.eu nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność określonego towaru oraz dopuszcza możliwość czasowego jego braku, co może wydłużyć okres realizacji zamówienia. W takich wypadkach klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną o zaistniałym fakcie oraz najbliższym możliwym terminie realizacji tego zamówienia. Klient może w takiej sytuacji anulować zamówienie.

12. Wraz z przesłanym towarem sprzedawca przesyła klientom, którzy są konsumentami pisemną informację o prawie odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania (załącznik nr 1).

V. Zwrot towaru, wymiana i reklamacje:

1. Podstawą do dochodzenia roszczeń związanych z udzieloną gwarancją lub rękojmią, z zastrzeżeniem poniższych przepisów jest przedstawienie paragonu lub faktury i potwierdzenie uiszczenia zapłaty za zakupiony towar oraz zwrot towaru w opakowaniu.

2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z E-bike stuff Marek Kardasz na adres: info@ebikestuff.eu . W odpowiedzi dołączymy druk reklamacyjny.

3. W przypadku zwrotu towaru należy odesłać go na adres E-bike stuff Marek Kardasz ul gen. Władysława Andersa 40 D, 15-113 Białystok wraz z wypełnionym drukiem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu. Reklamowany towar powinien być zwrócony w takim stanie, w jakim został zakupiony, z uwzględnieniem normalnego zużycia, w odpowiednim opakowaniu wraz z paragonem fiskalnym i wypełnionym drukiem reklamacyjnym. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie powiadomiony drogą pisemną – listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Odpowiedzi na reklamację udzielamy tylko w formie pisemnej - listownej w terminie ustawowym.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

5. Sprzedający udziela gwarancji jedynie w formie oświadczenia załączonego do dostarczanego przedmiotu zamówienia. Warunki udzielonej gwarancji określone są w dokumencie gwarancyjnym. Podstawą do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych jest okazanie Sprzedającemu dokumentu gwarancyjnego. Sprzedający może informacyjnie określić, które z zamieszczonych na stronie sklepu towary są objęte gwarancją sprzedającego lub producenta, poprzez umieszczenie stosownej informacji przy towarze. Informacja zawarta na stronie nie jest dokumentem gwarancyjnym, a jedynie wydane kupującemu oświadczenie sprzedającego o tej treści.

6. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową lub rękojmią.

7. Sprzedający wyraźnie oświadcza, że wszelkie uprawnienia z gwarancji lub rękojmi nie będą uwzględniane, w sytuacji gdy zwracany towar okaże się naruszony np. poprzez używanie niezgodnie z przeznaczeniem, przegrzanie, zniszczenie mechaniczne, zalanie, jeżeli wskazana wadliwość towaru może się wiązać z czynnościami na przedmiocie zwrotu nie dokonanymi przez sprzedającego.

8. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji lub gwarancji i stwierdzenia, że wydany towar był zgodny z zawartą umową, Sprzedający poinformuję klienta o odmowie załatwieniu żądania. Jeżeli będzie istniała możliwość usunięcia usterek w ramach usług naprawczych świadczonych przez Sprzedającego, w piśmie z odmową poinformuje on klienta o możliwości, warunkach wykonani tej usługi, cenie oraz terminie wykonania takiego zlecenia. Usługa naprawy zostanie wykonana odpłatnie, tylko na wyraźne żądanie klienta, za zwrotem kosztów przesyłki naprawionego towaru.

VI. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy:

1. Konsument, który zawarł umowę za pośrednictwem sklepu, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać nadane drogą mailową lub poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. Sprzedawca w formie pisemnej potwierdza otrzymanie oświadczenia.

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, w tym koszty przesyłki kurierskiej, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszt przesyłki nie jest zwracany, jeżeli kupujący wybrał inny sposób doręczenia towaru, niż wskazany przez sprzedawcę i jest on wyższy od wskazanego przez sprzedawcę.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W celu zwrotu towaru Sprzedający wraz z towarem przesyła ustawowy formularz zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dowód nadania towaru Firmie Kurierskiej. Towar może zostać zwrócony również w siedzibie sklepu pod adresem ul gen. Władysława Andersa 40 D, 15-113 Białystok w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00. Treść formularza stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Termin 14 dni, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta.

5. W przypadku, gdy Sprzedający nie poinformuje Kupującego o prawie do odstąpienia od umowy, termin, w którym Kupujący może odstąpić od umowy, wynosi 12 miesięcy i liczy się od dnia wydania rzeczy. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma informację o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy, termin ulega skróceniu do 14 dni od tej daty.

6. Sprzedający potwierdza na piśmie zwrot zakupionego towaru. Zwrot powinien nastąpić w oryginalnym opakowaniu, w którym nadesłano towar wraz z potwierdzeniem zakupu towaru.

7. Zwrot płatności dokonanej przez Kupującego nastąpi w takiej samej formie, jaką wybrał Kupujący, na rachunek wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub na rachunek z którego dokonano zapłaty za towar, po przedstawieniu przez Kupującego dowodu odesłania rzeczy na adres sprzedawcy w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy chyba, że sprzedawca nie poinformował konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy zgodnie z ustawowymi wymogami.

10. Prawo do odstąpienia od umowy według powyższych postanowień nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VII. Realizacja umowy nabycia usługi tuningu nowego silnika TSDZ2 lub TSDZ2B:

1. Zamówiona usługa jest realizowana zgodnie z postanowieniami regulaminu sklepu w zakresie płatności i dostawy.

2. Przedmiotem umowy jest usługa tuningu nowego silnika TSDZ2 lub TSDZ2B na indywidualne zlecenie, w której skład wchodzi: 

- Wgranie alternatywnego oprogramowania OSF  

- Wstawienie zabezpieczenia termicznego

Zainstalowanie systemu chłodzenia

3. Nowy silnik TSDZ2 lub TSDZ2B musi zostać dostarczony przez klienta na własny koszt na adres: 

E-bike stuff Marek Kardasz

ul gen. Władysława Andersa 40 D,

15-113 Białystok

4. Sprzedający może kontaktować się z klientem w celu ustalenia wymaganych parametrów konfiguracyjnych oprogramowania wgrywanego do silnika. Brak kontaktu ze strony klienta może wydłużyć realizację usługi. 

5. Sprzedający podejmie się wykonania usługi niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, potwierdzeniu płatności oraz otrzymaniu silnika od klienta. Czas na wykonanie usługi to 14 dni roboczych. Czas może ulec wydłużeniu ze względu na brak wymaganych komponentów lub inne czynniki, na które Sprzedający nie ma wpływu. Klient zostanie poinformowany dostępnymi kanałami kontaktowymi o ewentualnym wydłużeniu terminu realizacji usługi. 

6. Sprzedający udziela gwarancji jedynie na wykonaną usługę i jej prawidłowe działanie. Nie świadczy gwarancji na dostarczony silnik. Nie odpowiada również za istniejące wady lub uszkodzenia w dostarczonym silniku przed jego modyfikacją. 

7. Zwrot pełnej kwoty zamówienia jest możliwy tylko w przypadku niewykonania usługi. Silnik jest odsyłany na koszt klienta. W innym wypadku Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami, które już poniósł w trakcie realizacji usługi. 

VIII. Ustalenia końcowe:

1. Do korzystania z www.ebikestuff.eu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej (najlepiej najnowsze wersje Internet Explorer, Chrome lub Mozilla Firefox).

2. Przeglądarka powinna obsługiwać szyfrowaną transmisję danych (SSL) oraz obsługiwać skrypty Javascript. Włączona musi być również obsługa plików cookie.

3. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1 i 2, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

4. Na terenie kraju sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

NEWSLETTER

  1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
  2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
  3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
  4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
  5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
  6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: info@ebikestuff.eu
  7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
  8. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: info@ebikestuff.eu
  9. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

Załącznik nr 1: informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy
Załącznik nr 2: formularz odstąpienia od umowy